WYB/OR NASZYCH PRAC

strona g/l/owna <> firma <> narz/edzia <> publikacje <> oferta <> d/o/l strony


Firma BOP przygotowa/la do druku seri/e czterech album/ow ,,By/l sobie Gda/nsk'', skanuj/ac i opracowuj/ac komputerowo kilka tysi/ecy zdj/e/c oraz wykonuj/ac monta/z i na/swietlenia. Kontynuacj/a serii album/ow by/l przygotowywany przez firm/e BOP kwartalnik ,,By/l sobie Gda/nsk'' (ukaza/lo si/e sze/s/c numer/ow).
Od kilku lat przygotowujemy do druku kwartalnik ,,Przegl/ad Polityczny'', wydawany przez Fundacj/e Libera/l/ow. Wykonujemy te/z sk/lad i druk opracowa/n z serii ,,Transformacja Gospodarki'' dla Instytutu Bada/n nad Gospodark/a Rynkow/a; do tej pory z naszych r/ak wysz/lo przesz/lo czterdzie/sci zeszyt/ow.


strona g/l/owna <> firma <> narz/edzia <> publikacje <> oferta <> g/ora strony