INFORMACJA O FIRMIE

strona g/l/owna <> prace <> narz/edzia <> publikacje <> oferta <> d/o/l strony

Firma BOP to studio komputerowe, zajmuj/ace si/e sk/ladem tekst/ow, grafik/a, typografi/a i dziedzinami pokrewnymi. Jego trzon stanowi grupa os/ob z du/zym do/swiadczeniem w dziedzinie komputerowego przygotowywania publikacji:

Firm/e BOP za/lo/zyli w roku 1993 Bogus/law Jackowski i Piotr Pianowski, maj/acy w/owczas za sob/a pi/e/c lat do/swiadcze/n w dziedzinie komputerowego sk/ladu tekst/ow.

G/l/ownym nurtem dzia/lalno/sci firmy s/a ksi/a/zki i periodyki, poczynaj/ac od opracowa/n naukowych i technicznych po wydawnictwa albumowe. Publikacje, kt/orym stawiane s/a specjalne wymagania -- techniczne, jako/sciowe itp. -- s/a szczeg/olnie mile widziane.

Firma podejmuje tak/ze nietypowe zadania, takie jak na przyk/lad przygotowanie specjalnego zestawu font/ow do publikacji multimedialnych (encyklopedia i s/lownik j/ezyka polskiego), czy opracowanie linii technologicznej tworzenia dokumentacji oprogramowania dla du/zej firmy software'owej.

Wiele prac jest realizowanych przez firm/e BOP we wsp/o/lpracy z uznanymi fachowcami w dziedzinie redakcji j/ezykowej i technicznej, korekty, oprawy plastycznej i innymi.

Osoby zwi/azane z firm/a s/a autorami wielu publikacji dotycz/acych sk/ladu tekstu i grafiki komputerowej. Niekt/ore z tych prac zosta/ly uhonorowane g/l/ownymi nagrodami na konferencjach mi/edzynarodowych.

W ramach dzia/la/n podejmowanych przez GUST -- Polsk/a Grup/e U/zytkownik/ow Systemu TeX firma BOP aktywnie uczestniczy w rozwoju oprogramowania swobodnego public domain wspomagaj/acego sk/lad komputerowy. Warto nadmieni/c, /ze Bogus/law Jackowski zosta/l w roku 1995 cz/lonkiem honorowym stowarzyszenia GUST.

Oprogramowanie tworzone przez BOP cieszy si/e uznaniem wielu u/zytkownik/ow, zar/owno w Polsce, jak i za granic/a. Za polonizacj/e systemu TeX Bogus/law Jackowski (wraz z Markiem Ry/cko) otrzyma/l nagrod/e Polskiego Towarzystwa Informatycznego na targach SOFTARG w roku 1992.

BOP sp/o/lka cywilna
Bogus/law Jackowski, Piotr Pianowski
al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gda/nsk
tel. +48 58 553-46-59
e-mail: bop @ bop . com . pl


strona g/l/owna <> prace <> narz/edzia <> publikacje <> oferta <> g/ora strony