NASZA OFERTA

strona g/l/owna <> firma <> prace <> narz/edzia <> publikacje <> d/o/l strony

Zajmujemy si/e us/lugami, kt/ore najkr/ocej mo/zna okre/sli/c jako zastosowania informatyki w poligrafii. Nasza oferta obejmuje mi/edzy innymi:

Najbardziej ciesz/a nas zadania nietypowe, stawiaj/ace nam najwy/zsze wymagania. Nasze przywi/azanie do tradycyjnych zasad rzemios/la drukarskiego i staranno/sci wy/l/acza nas z wy/scigu o najni/zsz/a cen/e i najkr/otszy termin. W zamian oferujemy /zyczliw/a wsp/o/lprac/e z klientem i daleko id/ac/a trosk/e tak o form/e, jak i o tre/s/c wsp/olnego dzie/la.

Takie podej/scie powoduje, /ze podanie konkretnych cen staje si/e niestety niemo/zliwe -- ceny musz/a by/c ustalane indywidualnie, gdy/z zale/z/a od wielu czynnik/ow, kt/orych nie spos/ob ustali/c bez dok/ladnego sprecyzowania zakresu us/lugi. Prosimy o kontakt -- z ch/eci/a odpowiemy na Pa/nstwa zapytania ofertowe.

BOP sp/o/lka cywilna
Bogus/law Jackowski, Piotr Pianowski
al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gda/nsk
tel. +48 58 553-46-59
e-mail: bop @ bop . com . pl


strona g/l/owna <> firma <> prace <> narz/edzia <> publikacje <> g/ora strony